Меню

Основні напрямки

діяльності центру

Забезпечення

прозорості

Протидія

корупції

Хімічний аналіз

металів та сплавів

Політика

ДП "Західний ЕТЦ"

Основними напрямами діяльності центру є:

 

 • ВИДАЧА ВИСНОВКІВ експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;

 

Заява | Перелік документів

 

 • ВИДАЧА ВИСНОВКІВ експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання та їх відповідність вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

 

Заява | Перелік документів

 

 • ВИДАЧА ВИСНОВКІВ експертизи відповідностей машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

 

Заява | Перелік документів

 

 • ЕКСПЕРТИЗА проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів, систем газопостачання, виготовлення машин, устаткування інших засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, нових технологій;

 

 • ЕКСПЕРТИЗА проектної документації об’єктів будівництва СС1, СС2, СС3;

 

 • ДІАГНОСТИКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ металоконструкцій, зварних швів, заклепочних з’єднань, основних деталей устаткування, в тому числі газового комплексу, технологічного обладнання нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв, котлів, посудин, які працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, вантажопідіймальних споруд, що відпрацювали нормативні строки;

 

 • ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ продукції вимогам технічних регламентів;

 

 • ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНИХ ТА ЕЛЕКТРОВИПРОБУВАЛЬНИХ РОБІТ на технологічному обладнанні та спорудах;

 

 • ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ОГЛЯДІВ (ВИПРОБУВАННЯ) І ЕКСПЕРТНЕ ОБСТЕЖЕННЯ парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, наповнювальних станцій, трубопроводів пари, гарячої води, підіймальних споруд, електроустаткування та транспортних засобів;

 

Заява

 

 • ВИКОНАННЯ РОБІТ щодо ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки;

 

 • НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ працівників із загальних питань охорони праці, підготовка і переатестація ІТП, відповідальних за об’єкти підвищеної небезпеки, підвищення кваліфікації та переатестації робітничих професій, проведення атестації робочих місць та розробка інструкцій з охорони праці;

 

 • Проведення технічної інвентаризації обєктів нерухомого майна (виготовлення технічних паспортів на будівлі);

 

 • ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ для виконання робіт підвищеної небезпеки та таких, що потребують професійного добору;

 

 • ПРОВЕДЕННЯ атестації робочих місць та заміри кратності повітрообміну.

Підприємство володіє

всіма дозволами, ліцензіями і сертифікатами для здійснення своєї діяльності.

 

2021 рік

 

 

2020 рік

 

 

2019 рік

 

 

2018 рік

 

 

2017 рік

 

 

2016 рік

 

 

2015 рік

 

 

2014 рік

 

       ДП «Західний ЕТЦ» на базі власної акредитованої лабораторії проводить багатоелементний  експрес – аналіз (хіманаліз) без руйнування об’єктів випробування:

 

 • алюмінію та сплавів на його основі

 

 • низьколегованих сталей

 

 • хромистих сталей

 

 • хромонікелевих сталей

 

 • інструментальних сталей

 

 • міді та сплавів на її основі

 

 • титану та сплавів на його основі

 

за допомогою мобільного оптичного емісійного спектрометра MetalScan ASCERT

 

Оптично - емісійний метод з використанням спектрометра MetalScan ASCERT позволяє визначити хімічний склад сталей та сплавів заснований на автоматичному аналізі спектрів випускання вільних атомів і іонів матеріалу в середовищі дугового або іскрового розряду. Інтенсивність певної емісійної спектральної лінії використовується в якості аналітичного сигналу для визначення концентрації елементу.

 

 

Іскровий розряд в середовищі аргону дозволяє визначати малі концентрації вуглецю, що в свою чергу дає змогу визначити хімічний склад металів

Дослідний зразок після проведення аналізу

Отримані результати аналізу

Переваги використання емісійного спектрометра MetalScan:

 

 • Прилад переносний і легко транспортується;

 

 • Кожен вимір займає від 10 – 30 секунд, визначення марки матеріалу займає 3-5 хвилин;

 

 • Під час проведення вимірів з об’єкта не потрібно знімати стружку чи верхній шар металу, що може призвести до порушення цілісностію;

 

 • Оптично - емісійний метод вважається найбільш точним та детальним.

 

Практика застосування оптико - емісійного спектрометра показала, що при проведенні ремонтів металоконструкцій, контролі якості використовуваних сталей і зварних з'єднань забезпечує безпечну експлуатацію об'єкта і підвищує рентабельність ремонтних заходів. Також застосування оптико - емісійного спектрометра можна використовувати під час вхідного контролю продукції, необхідності визначення матеріалу для паспортизації та визначенні якості ремонтних матеріалів.

 

Політика ДП  «Західний ЕТЦ»

в сфері професійної безпеки та здоров'я.

 

Політика ДП «Західний ЕТЦ» в сфері професійної безпеки та здоров'я направлена на створення, реалізацію і безперервне вдосконалення всієї системи безпеки праці  в структурних підрозділах підприємства та на кожному робочому місці, проведенні запобіжних, організаційних, технічних і технологічних заходів, що зменшують ймовірність виникнення аварійних ситуацій і мінімізують дію шкідливих та небезпечних  виробничих факторів  на персонал.

 

Реалізація політики ДП «Західний ЕТЦ» в сфері професійної безпеки та здоров'я базується на наступних принципах:

 1. забезпечення наявності ресурсів, необхідних для встановлення, впровадження, функціювання та поліпшення системи професійної безпеки та здоров'я;

 2. визначення функційних обов'язків, розподілення відповідальності та підзвітності, делегування  повноважень для полегшення результативного управління системою професійної безпеки та здоров'я;

 3. проведення аналізування вищим керівництвом системи професійної безпеки та здоров'я для забезпечення її постійної придатності. адекватності та дієвості;

 4. забезпечення проведення внутрішніх аудитів системи професійної безпеки та здоров'я в заплановані проміжки часу;

 5. залучення співробітників до ідентифікування небезпек, оцінювання ризиків та визначення засобів управління;

 6. визначення та планування тих робіт та видів діяльності, що пов'язані з визначенням ризиків, де потрібно застосовувати контрольні заходи для управління ризиками;

 7. беззаперечного дотримання вимог законодавчих та нормативних актів в сфері охорони праці та промислової безпеки;

 8. пріоритетності питань охорони праці для всіх діючих технологічних процесів та обладнання, що застосовується;

 9. використання передового досвіду організації робіт по покращенню умов і підвищенню безпеки праці;

 10. забезпечення високоефективними засобами індивідуального та колективного захисту;

 11. забезпечення високого рівня підготовки персоналу по питанням охорони праці, пропоганда здорових і безпечних методів праці;

 12. організація постійної роботи по ідентифікації існуючих небезпек і оцінка ризиків та втілення необхідних засобів управління з ціллю їх усунення;

 13. безперервного вдосконалення системи управління професійної безпеки та здоров'я.

 

Підтверджуючи свою приналежність політиці підприємства по забезпеченню безпеки праці, керівництво ДП»Західний ЕТЦ» в особі директора бере на себе наступні зобов'язання:

 

 • забезпечити відповідність системи управління професійної безпеки та здоров'я ДП «Західний ЕТЦ» вимогам стандарта OHSAS 18001:2007;

 

 • проводити регулярний аналіз функціонування системи управління професійної безпеки та здоров'я з виділенням необхідних ресурсів.

 

 

 

 

 

Copyright © 2020, ДП "Західний ЕТЦ"

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше